,

Дигитална стратегија наспроти дигитална трансформација

17 Фев 2021

Дигиталната трансформација подразбира спроведување на соодветна дигитална стратегија на компанијата. Еден од предизвиците за стратешките менаџери, во дигиталната трансформација на бизнисот, може да биде недостаток на соодветна дигитална стратегија на компанијата. Неуспехот да се создаде дигитална стратегија не треба да биде „правило“ или редовна пракса во компанијата. Во такви околности, потребно е стратешкото управување: Зошто дигиталната трансформација (не) е соодветно реализирана? односно кои се шансите за развој на компанијата со примена на соодветна дигитална стратегија?

Што е дигитална стратегија?

Дигиталната стратегија се фокусира на користење технологија за подобрување на деловните перформанси, без разлика дали тоа значи создавање нови производи и услуги или редизајн на тековните деловни процеси. Тоа ја поставува насоката што компанијата ќе ја преземе за да создаде нови конкурентски предности со примена на дигитална технологија, како и тактиките што ќе се користат за да се постигнат овие промени. Тоа обично подразбира промени во деловните модели, бидејќи новата технологија им овозможува на иновативните компании да обезбедуваат услуги што порано не беа можни. Дигиталната стратегија треба да биде дел од деловната стратегија. Тоа е стратешки план на компанија формулирана да постигне одредени цели преку дигитални технологии.

Важноста на дигиталната стратегија за дигитална трансформација

За да може една компанија да ги искористи можностите дадени од современите дигитални технологии, потребно е да се создаде или трансформира дигитална стратегија на компанијата. Дигиталната стратегија обезбедува рамка за развој и / или дигитална трансформација на деловното работење на компанијата и ги истакнува поврзаните предизвици преку примери на успешни и неуспешни потфати.

Градењето на ефективна дигитална стратегија е многу важно во денешно време. Највредните глобални корпорации користат дигитална стратегија преку развој на дигитални платформи или соработка со оние кои нудат деловен екосистем базиран на платформа или работење на облак (Cloud). За да може компанијата успешно да го имплементира сопствениот екосистем базиран на онлајн платформа или деловна активност „на облак“, клучно е да се има соодветна дигитална стратегија и да научи како таа се поврзува со анализа на податоци, вештачка интелигенција и стратегија на податоци во компанија Дигиталната стратегија и анализата заснована врз неа овозможуваат создавање на единствен и интегриран ИКТ екосистем.

Најзначајни пречки за дигитална трансформација

Тековната пандемија покажа дека значителен број на МСП на домашниот пазар немаат соодветна дигитална стратегија и дека под притисок на надворешни околности (пандемии) процесот на дигитална трансформација на бизнисот е забрзан. Ова влијаеше на „новите“ пречки во дигиталната трансформација на бизнисот, а трите најважни фактори се:
  • загриженост во врска со приватноста на податоците и сајбер безбедноста
  • недоволни ресурси (финансиски, човечки, време)
  • неможност за толкување на преоптоварување на податоци и информации.

Овие не се „нови“ пречки во дигиталната трансформација на бизнисот, но во пандемијата, ова се најважните идентификувани фактори, кои не треба да се игнорираат дури и по завршувањето на пандемијата, бидејќи тоа се исклучително важни фактори за да се посвети посебно внимание до дигитална трансформација.

Процесен пристап кон дигитална трансформација

За успешно надминување на согледаните препреки, стратешките менаџери треба да пристапат на дигиталната трансформација процесно. Процесниот пристап подразбира постепена дигитална трансформација на бизнисот, во согласност со утврдените стратешки приоритети, кои се дефинирани во дигиталната стратегија на компанијата.

Примената на пристапниот процес, во дигиталната трансформација на бизнисот, се соочува со стратешки менаџери со бројни предизвици, од кои најчести се: недостаток на визија и несоодветно искуство во управувањето со промените, во дигиталната трансформација на бизнисот.

Дополнителен предизвик за стратешките менаџери во МСП е недостатокот на стандардизација и документација на деловните процеси, што го прави процесот на дигитална трансформација во МСП побавен во споредба со големите компании и корпорации, кои имаат релативно „добро“ организирани деловни процеси. Од друга страна, за стратешките менаџери во големите компании и корпорации, постојната структура на деловните процеси може да биде најголемиот предизвик, доколку организацијата нема заложба за обнова на деловните процеси, како една од неизбежните фази во дигиталната трансформација.

Оптимизирање на деловните процеси во компанијата треба да започне на начин на кој клиентите се во центарот на сите деловни процеси. Дигиталната трансформација обично започнува со дигитализација на сметководствената функција, односно спроведување на ERP. Функцијата за продажба и маркетинг и процесот на управување со односите со клиентите обично се занемаруваат или последователно се приближуваат со спроведување на соодветно решение за CRM. Кога клиентите не се во центарот на сите деловни процеси во компанијата, известувањето нема да биде прилагодено на потребите на носителите на одлуки, што доведува до неможност за толкување на преоптоварување на податоци и информации во компанијата. Процесниот пристап кон дигиталната трансформација треба да осигури дека сите деловни процеси во компанијата се во функција на услуги на клиенти, при што планирањето и управувањето со ресурсите се прават на интегриран начин.

Заклучок

Без оглед на избраниот модел на дигитална деловна трансформација, неопходно е сите користени деловни процеси и дигитални алатки да се интегрираат во единствен информациски систем, преку соодветна ИТ архитектура и внатрешна организација во компанијата, што ефикасно се постигнува со спроведување на соодветна дигитална стратегија .

Во дигиталната трансформација на бизнисот, стратешкото управување треба да направи пресврт. Успешното спроведување на дигиталната стратегија треба да биде примарна задача, што ќе се реализира со примена на соодветни деловни модели и дигитални технологии. Сè додека дигиталната трансформација на бизнисот е примарна во компанијата, а дигиталната стратегија е занемарена, финансиските ефекти од инвестирањето во дигитални технологии нема да бидат оптимално искористени за развојните потреби на компанијата.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X