, , , ,

Предности на сметководство во “облак”

3 Јул 2018

“Никогаш не го оптеретувајте својот ден или ноќта на банални и неважни работи, зашто што нема да имате време да ги решите вистински предизвици кога ќе дојдат.”

Во текстовите:Кои се разликите помеѓу сметководство на „cloud“ и традиционално сметководство? и Преминување на сметководство во „cloud“: за или против? презентирани се општи информации за cloud сметководството. Целта на овој текст е приближување на придобивките од cloud сметководството до овластените сметководители, сопствениците на сметководствени компании и други вработени во сметководството, како и презентирање на нови можности понудени од cloud сметководство.

Меѓународните сметководствени стандарди вклучуваат договорени правила за подготовка, признавање и презентирање на сметководствени ставки на деловните субјекти. Во согласност со промените во животната средина, како што се: нееднаквиот макроекономски развој, забрзаниот развој на финансиските пазари на капитал и слично, стандардите постојано се менуваат, дополнуваат или го одложуваат користењето. Развојот на МСФИ, исто така, укажува на трансформација на финансиското известување од мултинационалните сметководствени стандарди во унифицирани глобални сметководствени стандарди.

Дефиницијата на МСФИ се користела како на едноставен и за сметководствената професија одговорен начин, да се претстават основните параметри потребни за да се разгледаат придобивките од примената на сметководството во „облак“ (cloud), како што се: договорени правила, промени во животната средина, стандарди кои постојано се менуваат и трансформација на финансиското известување. Како што е аспектот на стандардизацијата на сметководствената професија, значајната примена на МСФИ е исто така од софтверските и технолошките аспекти на сметководствената професија, важно е да се применат одредени “договорени” правила и стандарди кои го трансформираат целиот бизнис модел во сметководствената професија.

Предностите на сметководството во “облак” – cloud и дигиталната трансформација на постојниот бизнис модел се рефлектираат во следново:

  • зголемување на пазарниот потенцијал,
  • нови сметководствени услуги,
  • социјално вмрежување,
  • дополнително онлајн образование во областа на сметководството,
  • следење на современите трендови,
  • пристап до база на знаење и know-how.

Зголемувањето на потенцијалот на пазарот со користење на сметководство во „облак“ подразбира дека на Вашите клиенти можете да им понудите услуги како сметководители / сметководителска компанија, ќе можете да им обезбедите сметководствени услуги на пошироката територија, бидејќи сметководството базирано на облак дозволува ефикасно внесување на електронски податоци, размена на документи и други информации, без потреба од физички контакт, притоа заштедувајќи време ресурси во меѓусебна комуникација и деловна соработка.

Новите сметководствени услуги се следните во серија на можности кои ги нуди сметководството базирано на “облак”, кое се заснова на подобра употреба на временски ресурси за вршење оперативно-комуникациски активности во врска со традиционалното сметководство (on-premise). Бидејќи сите клиенти користат идентичен (стандардизиран) софтвер на единствена cloud платформа, давателот на сметководствените услуги треба да гледа на повеќе различни потреби на клиентот и да го обедини системот на сметководствени услуги или да иновира сметководствени услуги за сите клиенти, според потребата или врз основа на анализа на работењето на индивидуалните клиенти .

Социјалното вмрежување е предност за користење на сметководство во „облак“ врз основа на постоење на виртуелна заедница на онлајн Cloud платформа, која им овозможува на стручен и професионален развој да воспостави деловна мрежа за размена на информации и подобрување на меѓусебната соработка преку електронска дистрибуција на информации од особено значење за клиентите и соработниците на пр. промени во автоматски датуми за наплата, итн. На овој начин, вие не само што ги подобрувате односите со вашите клиенти и соработници, туку имате способност да, на пример, побрзо зголемување на пазарниот потенцијал со воведување нови сметководствени услуги или множење на некои од придобивките од користењето на сметководството базирано на облак преку виртуелната заедница.

Дополнително, онлајн едукации во областа на сметководството најчесто се практикува услугата од cloud-провајдерите на услуги за нивните корисници, на тој начин ги промовираат новитети во софтверот, кои беа создадени како резултат на иновирање на постојните можности за сметководствениот софтвер, нова верзија на софтверот. Стандардите постојано се менуваат, дополнуваат или се ставаат надвор од употреба, а заради сметководство, од особена важност е да се знае и да се применуваат само МСФИ, како и софтверски и технолошки стандарди кои се неопходни за подобрување на сметководствената функција како дел од деловниот систем

Пратење на современите трендови (сметководство, финансии, технологии и др.) Во дигиталната економија е од особена важност за сметководствената функција, а нивното незнаење може да предизвика дополнителни (финансиски) ризици или други финансиски загуби (на пример, користење на нелиценциран или не-ригорозен антивирусен софтвер итн.) Давателите на cloud услугите, не смеат да си дозволат ваков ризик, бидејќи професионално обезбедуваат аутсорсинг услуги, ги следат и применуваат тековните трендови со цел да обезбедат сметководствени услуги базирани на висококвалитетен, транспарентен и законски начин, без да ги изложат на дополнителни ризици или други финансиски загуби .

Пристап до базата на знаење и know-how е составен дел од сметководствените услуги базирани на облак, кои најчесто се реализираат како: Вебинари, прирачници, водичи и блогови, или се имплементирани во софтверски решенија (на пр. Програмски кодови, објавување на автоматизација, итн.) се достапни за сите сметководствени корисници базирани на облак услугите, кога систематски ги ажурираат овие параметри на платформско ниво.

Сите наведени придобивки од  сметководството на “облак” имаат крајна цел да генерираат приходи и да обезбедат профитабилност на сметководствената функција и на компанијата како целина.

 

[1] Op. A. – http://www.hanfa.hr/getfile/39377/Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi financijskog.pdf

[2] Op. A. – Pojam klijenti koji se koristi u nastavku teksta istovremeno podrazumijeva: interne klijente ( druge odjele) računovodstvene funkcije u preduzeću i „vanjske“ klijente ( druga pravna lica) kod računovodstvenog servisa/preduzeća.

[3] Op. A. – Pojam poslovni sistem podrazumijeva: preduzeće, korporaciju ili računovodstveni servis kao jedinstveni sistem za pružanje računovodstvenih usluga klijentima ( drugim preduzećima i korporacijama).

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X