, ,

Зошто е Потребно Да Се Иновираат Производите?

2 Дек 2016

Лидерот  на пазарот навремено треба да го направи својот  производ број еден на пазарот за  тоа да не го направат конкурентите.

Лидерската позиција на пазарот, значи дека во деловното работење посебно внимание се посветува на иновацијата на продуктите и процесите.Со иновација на продуктите и процесите  деловните организации треба да си ја градат сопствената лидеска позиција на пазарот.Колку деловни организации, во Македонија, влегуваат во деловниот развој? Како би биле конкурентни на домашен, регионален и глобален пазар? Ова се прашањата кои си ги поставувам самиот кога започнав да пишувам текст за значењето на иновациите.

Вложување во развој и иновација е неопходно во сите индустрии во Македонија, бидеејќи сегашниот пазар е многу динамичен, за да може сеуште да се користат застарените технологии. Не би сакал да пишувам за современите трендови, како на пример еколошко работење и иновации , за тоа би ги дискутирал во некој од следните текстови.Меѓутоа, во овој вовед сакам да нагласам дека иновациите на продуктите во деловното работење , во Македонија, нема да успее доколку не постојат мултидициплинариот развоен тим или оддел за равој.Колку деловни организации, во Македонија, имаат восоставно организациска структура на овој начин?Многу малку или речиси воопшто не постојат организации кој имаат разбојни тимови/сектори за развој. Тоа е и основна причина поради која организаците во Македонија, немаат доволно атрактивни продукти со кој се конкурентни на домашен, регинален или глобален пазар. Но, ова мора да се промени!

Дефиниција: Дизајн на продуктот/дизајн на производот

Дизајн на продуктот представува елементдиференцијација во споредба со конкурентските производи, а со тоа станува важен извор за добивање и одржување на конкурентна предност на пазарот. За жал, на дизајнот на производот често доаѓа премногу доцна во процесот на развој на нов производ и, следствено, неговото значење и потенцијал остануваат занемарени. Дизајн на производи се однесува на избор на комбинации.

Функционални карактеристики се поврзани со придобивките кои се очекува од производот. Структурни карактеристики поврзани со можноста за решавање на функционалните карактеристики на производот и вклучуваат одлука за големината, обликот, материјалот. Естетски карактеристики се избрани и во комбинација да се даде сензуална жалба на производот, што е создавање на визуелна перцепција на стил или дизајн.

Затоа, подобрување на дизајнот на производот, ако тоа е запоставена за време на почетните создавање на производ, тоа треба да биде почеток на процесот на иновација на производ и во однос на подобрувањето на: функционална, структурни и естетски карактеристики. Вработените во маркетинг има посебна улога во (пре) дизајнот на производот, и се состои во собирање на повратни информации од пазарот за посакуваните карактеристики на редизајнираниот производ и дека лансира нов циклус на иновации развој. Всушност, без разлика колку време и други ресурси се поребни од страна на бизнис организација, при креирање на прототипови или почетна нов производ, секогаш ќе остане недоволно или несоодветно се сретна потреби, за одреден сегмент на пазарот, каде што е можно за подобрување на карактеристиките на постојните производи, пред да го стори конкуренција.

Важноста на иновацијата на постојните производи и значењето на процесот на иновации за да се создаде нов производ

Дизајн на производи и развој на производот врз основа на континуирано подобрување на функционална, структурни и естетски карактеристики на производот зависи, пред се, од кои: е лидер во бизнис на пазарот.лидери на пазарот во исто време и на креаторите на новите трендови во индустријата, која вклучува создавање на целосно нови производи или редизајн на постојните производи, со цел да ги задоволи постојните и идните потреби на пазарот. Без разлика дали станува збор за создавање на целосно нови или редизајн на постоечки производ, во секој бизнис организација, мора да се изврши најмалку четири бизниси: се создаде почетната (претходни или концептуални) решение во форма на прототип, а потоа и на готовиот производ, готови производи со иновативен нови опции, постојано подобрување на производ својства и елементи на маркетинг микс, како и зголемување на корисни својства и пост-продажба на услуги за производи изработени.

Ако на овој начин, бизнис организација, ги постави свој систем за развој на производи, тогаш тоа може да се постави прашањето:Важноста на иновацијата на постојните производи и  значењето на процесот на иновации за да се создаде нов производ?

Значењето на иновацијата за претпријатетo на така наречени готови производи, се гледа на утврдените корисни својства и користите кој ги имаат крајните корисници. Понатаму, покрај на промените во технологијата, потребно е да се пронаоѓаат начини за да се задржат производите, со цел да се постигне заштеда на ресурси, благодарение на придобивките од примената на новите технологии.Важноста на процесот на иновации и создавањето нов производ, што се одразува пред се во соодветни бизнис организации пред другите учесници на пазарот, во пресрет на првиот, а потоа ги исполнат идните потребите на пазарот со нови производи. На овој начин, деловните организации континуирано го зголемуваат својот асортиман на производи и на пазарот поставуваат нови стандарди на бизнис кои вклучуваат развој на иновации и иновативна култура во пошироката област на дејствување.

За да можам пошироко да објаснувам за иновација на постоечките продукти и процеси а воедно и за креирање на нови продукти, без обзир на индустријата ги пронајдов следниве инфромации:Трендот на  попречување на воспоставениот начин на водење бизнис предизвикани од страна на компанијата, кои првично не се сметаат за конкуренти, стана главен извор на директори,покажуваат резултатите од оваа нова студија на IBM. За само две години, процентот на директорите на сите нивоа (од извршни директори, CFOs и маркетинг, до директори на продажба и производство)кои очекуваат дека може да се борат со конкурентите во нивната индустрија порасна за повеќе од една четвртина- од 43% во2013година до 54% до крајот на 2015година.Директорите очекуваат дека промените во индустријата ќе биде главната сила што ќе влијаат на работењето на своите компании во следните 3-5 години. Дури 48% од директорите ја признава и потребата за повеќе децентрализирано одлучување. 54% од нив се бараат за иновации од надворешни извори, а 70% се планира да се прошири мрежата на партнери.

Промена на дизајнот како основ за иновација на продукт

При создавањето на нов производ, конечниот изглед на готовиот производ ќе зависи пред се од: времето и ресурсите кои се инвестираат во истражување на потребни за развој на нов производ, метод или методологија која се користи во развојот на нови производи, на дизајнот на нов производ кој е предизвикан од структурни, функционални и естетски карактеристики на нов производ.При тоа не треба да се заборави дека веќе еднаш креиран продукт,најчесто се должи на промените на основни карактеристики ,треба да биде редизајниран. Ова треба да се направи бидеејќи дизајнот на производот се наоѓа во триаголникот на ограничувањата: крајната цел на производот, материјалот од кој е произведен и процесот на производство во кој моментално се наоѓа.Затоа,за  дизајн на производи потребна е соработка на индустриски дизајнери со маркетинг експерти и индустриски инженери. Исто така, добар дизајн мора да ги исполни барањата поврзани со: употребливост производ, ергономски флексибилност, технички / економски сигурност, естетски сензибилитет и конзистентноста на сликата (бренд).Ако некоја бизнис организација сака да ги прилагоди карактеристиките на производот со побарувањата на пазарот тие треба да се: лесени за користење,а потоа да направат дизајн да стане основа за надградба на постоечки производ, без оглед на тоа каде видот на производите кои велат дека, производи наменети за домашна потрошувачка, индустриски производи, производи од областа на интелектуалниот капитал.

За оценувањенапроизводот и неговиот дизајн треба да бидат дефинирани формални критериуми ,а еден од можните модели е:

  • Периодично тестирање на производот линии, со цел да се идентификуваат оние производисо кои се постигнуваатнезадоволителни резултати во однос на продажбата, профитот, инвентар, конкуренцијата и побарувачката во целина.
  • Идентификување на послаби производи во однос на целото претпријатие. Оние кои добиваат пролазна оцена добиваат предлог за менување на пакувањето.Со додавање на дополнителни промотивни активности, смаување на трошоци или некој нов пазарен сегмент.Додека пак производите кои немаат добиено пролазна оцена се преместуваат во следна фаза.
  • Производи кои се постигне оваа фаза се анализира во детали во однос на факторите како што се целта на линии на производи, развој на нови производи на компанијата, задоволството на клиентите, маркетинг проблеми, употребата на капацитет за производство. “Спасени” производи нудат можност за рециклирање (редизајн) преку програмата за корективна акција.

Производи кои се постигне оваа фаза дефинитивно ќе исчезнат од асортиманот на компанијата.

Процес на континуирана иновација на производи

Иновативна организациска култура е една од детерминантите на бизнисот во 21 век. Во оваа глава ќе се презентира значењето на организациската култура на иновации во бизнис организација, а во исто време го користиме примерот на својата консултантска пракса. Развојот на технологијата [5] влијание врз економијата на 21 век не знае за  просторната и временската дистанца на пазарот, со тоа и следењето на бизнис трендовите во областа на животната средина стана подинамична и посеопфатно. Со оглед на фактот дека современото општество стана главно општество базирано на знаење, тоа е собирање на информации од областа на животната средина, како и брза обработка на истите и прилагодување како резултат на промени, стана единствениот успешен модел за следење на бизнис трендови. Тековните трендови се наш патоказ и упатство за создавање на нашата деловна политика и стратегија за развој на нашата перформансите на пазарот. Сепак, ние не сакаме да биде само дел од современите трендови. Па ние сами операции замислен на таков начин што можеме да стане иницијатор на нови пазарни случувања и трендови во локалниот пазар. Со оглед на тоа инвестицијата во интелектуалниот капитал ги определува насоките на  компанијата на пазарот, и следењето на бизнис трендовите на нашите клиенти и регистрирани корисници на порталот Savjetnik.ba обезбеди бизнис референци и корисни линкови за тековните функции потребни за следење на развојот на пазарот.

Ова е само еден од начините на кој виртуелниот советник (www.savjetnik.ba) постојано ги извршува процесот на иновациските производи во свој бизнис концепт. Фактот дека во изминатите 5-6 години, создаде 13 електронски книги, само за дополнителна информаца за преземените активности на иновациските производи, и каде што еден од производите за кои неодамна го заврши редизајн на веб сајтот на кој www.savjetnik.ba што е сега,и креирани се повеќе од 500 текстови.

Кога ќе го  издвојам примерот на својата консултантска пракса, ќе ги објаснам  сликите во ова поглавје. Континуираниот процес на иновирање на продукти е потребно со цел да се постигне: (. Пр Виртуелна консултант) Подобрување на корисноста и профитабилноста на постојните производи, да изврши развој на производи на едно ново ниво и нова достигнување, создаде сосема нови производи и нови решенија, и создаде производ која ќе се трансформира организацијата на пазарот или бизнис (на пр. на територијата на Босна и Херцеговина во моментов не постојат специјализирани консултантски организации со е-прирачници во сопствената понуда).

Зошто е потребно бизнис организаците постојано да пристапуваат и иновираат производи во вашиот сопствен бизнис? Една од причините може да биде интегриран пристап во управувањето со деловните процеси, но тоа може да биде: проактивно управување на промени, диференцијација на производи / услуги, со цел да се постигне органски раст, подобрување на квалитетот и трајна заложба за примена на концептот на бизнис вештини.

Заклучок

Бизнис организациите се повеќе треба да соработуваат за да развијат нови производи, но, исто така, на постојните производи да се пронаоѓаат начини за да ги користиш најдобрите практики во сродни активности. Внатрешно создадените идеи и иновативни решенија веќе не се доволни во бизнис организацијата, со цел да се создаде нов производ или иновација на постоечките производи. На пример, во ИТ индустријата се користи т.н.. open souce / платформи за изработка на нови софтверски производи. Овој вид на работа, односно, мултидисциплинарнa деловна соработка, иновации во производи, и создавање нови можности за бизнис во форма на пр., Примената на правата на дозволата за создавање на нови производи на пр. На нови пазари. За секој бизнис организација е бизнис одлука до кој степен ќе се користи т.н.. “Отворени” платформи и “туѓи” модели за иновации на своите производи развој.

Во заклучок, би сакал да истакнам дека во зависност од тоа како бизнис организацијата е отворена за соработка на пр. Истражувачки активности со други поврзани (поврзани) организации, ќе зависи и степенот на отвореност за нови идеи од надворешната средина. Ако бизнис организација е од “затворен” тип, односно. Развојот на нивните сопствени иновации е само врз основа на Завршени студии, тоа ќе биде потребно да во процесот на иновации на производи  да се обезбеди значителни финансиски ресурси. Освен тоа, ако посветеноста на бизнис организацијата е да ги иновираат своите производи се врши врз основа на резултатите од истражувањето на други деловни организации, а потоа се врши измена на недостатоците на двете дизајнирани производи, а со тоа создавање на свој иновативни решенија со кои  потребное  да се посвети посебно внимание и во однос на правото на патент и други права. Значи сакам да ги презентираме следните: Во Епл [6] сметаат дека телефони и таблети на Samsung премногу “инспириран” iPhone и iPad. Прво, Apple го обвини Samsung дека неговата Galaxy паметни телефони и таблети е многу сличен на iPhone и iPad, и побара во иднина да имаат пристап до нови производи на компанијата пред нивното издавање, со цел да се провери дали тие ги прекршуваат патентите на Apple. Додека меѓусебно се тужат едни со други повеќе патенти поврзани со паметните телефони и таблетите во исто време Apple и Samsung соработуваат, така што на главниот производител на компоненти на Samsung и на Apple, Jobseova компани Samsung му е вториот најголем клиент. Со оглед на тоа во голема мера се зависни едни од други и овие компании ќе продолжат да соработуваат, и покрај тужби, а можеби и на крајот да се постигне договор.

Без оглед на пазарниот и другите ризици, иновациите производи се повеќе се релевантни: за бизнис организации кои работат во глобален и бизнис организации кои работат во локалните пазари – во светот. Зошто? Бидејќи “моќта” на потрошувачите / клиентите, од ден на ден е се поголема и поголема, а тоа е токму оваа “моќ” се потрошувачите / клиентите, пазарот, се предвидени иновации во модерни технологии.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X