PANTHEON X нова генерација

Единствена константа, која не следи секогаш, се промените. Во соработка со Вас, драги корисници, во последните пет години воведовме 8.951 подобрување и на тој начин допринесовме за зголемување на резултатите на вашето работење. Вашите очекувања се наш водич во текот на развојот. Резултат на десетата генерација PANTHEON – PANTHEON X.

Побрзо работење и подобрувања

ВО НОВИОТ PANTHEON X СЕ ВКЛУЧЕНИ МНОГУ ЗАБРЗУВАЊА И ПОДОБРУВАЊА. СИТЕ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВУВАНИ ПОСТЕПЕНО ВО ПЕРИОД ДО ЈУНСКАТА НАДОГРАДБА ВО 2016 ГОДИНА. ПРВАТА ВЕРЗИЈА НА PANTHEON НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА PANTHEON X Е ОБЈАВЕНА НА 24.12.2015. НОВОСТИТЕ ВО PANTHEON X МОЖЕТЕ ДА ГИ ВИДИТЕ НА ВИДЕО СНИМКИТЕ.

Општи Подобрувања

 • Побрзо отворање на обрасци (најчеста причина при спорите врски и пристапот на Cloud)
 • Брзина на поединечни временски комплицирани операции (на пример Подобрување на операциите во шифрарникот на субјекти, артикли и видови документи, оптимизација на администраторската конзола и обнова на offline синхронизацијата на податоци за ПОС).
 • Подобрувања во модулот документација, кој овозможува скенирање во PANTHEON исто така без екстерни апликации.
 • Во сите лиценци вграден сопствен документно/архивски систем, кој е посебно наменет за тесно поврзување на претпријатијата со сметководствените сервиси или со интерното сметководство.
 • Нов, современ дизајн, прилагоден на новиот оперативен систем и наменет за употреба на таблет.
 • Обновен интерфејс и систем на авторизации за полесо поставување права и брза проверка на тие права на корисниците, и на тоа последично помали потешкотии при надоградба.
 • Можност за повеќе избори (multiselect) во PANTHEON (оддел, носители на трошоци, конто).

%

Забрзани временските барања за комплицираните операции

Подобрувања и напредувања

%

Поефикасна работа

%

Обновен дизајн и графички интерфејс

Izboljšave po modulih

МАТЕРИЈАЛНО (HERMES)
 • Побрза работа на трговските книги и со тоа брзо отворање на извештаите.
 • Побрза работа со збирното додавање и пресметка на издадени сметки, пресметка на прегледи на разлика во цени и сл.
 • Додавање на позиции на документи (фактури, нарачки).
 • Пресметување на промет – по сериски броеви, која пресметка се пресметува на основа на сериските броеви.
 • Нови форми на Креирање зголемување/намалување на вредностите на залиха, за полесен и побрз внес на податоците за ревалоризација на залиха.
 • Нова форма за Припрема на cassasconto и исписи за cassasconto.
 • Подесувања за заокружувања на издадени сметки и нарачки на купувачите на ниво на вид на документ, поставувања на заокружувањe на позиција на документ за прием.
 • Додадени можности за преглед и исписи во нарачки, издавање и прием врзани за одреден артикaл.
 • Размножување на документи со кои креираме посакуван број нови документи на основа на еден.
 • Додадени потписници на документи.
 • Додаден нов панел во контролни исписи
ФИНАНСИИ (Demeter)
 • Подобрување на брзината на автоматското раскнижување, автоматско книжење на примени сметки и автоматско книжење на издадени сметки
 • Подобрување на брзината во дневникот на книжење
 • Подобрување на брзината во рачното затворање
 • Подобрување на брзината на исписите за структура на отворени ставки.
 • Оптимизација на сметководствените внесувања.
 • Подобрувања на сметководствените внесувања на сметки (usabilityandfunctionality).
 • Оптимизација на приказ на финансиските податоци во шифрарникот на субјекти.
 • Можност за водење на ланец на мултикомпензации.
 • Автоматско додавање на субјекти при увоз на исписи.
 • Додавање скениран потпис на испис, наменет за поединечен корисник.
 • Автомтско доделување шифри и одредување задолжителни полиња во шифрарникот на носители на трошоци.
 • Врска помеѓу регистарот на основни средства и патни налози.
 • Подобрена работа за креирање на датотеки за извршување (додадени чекори за креирање датотеки).
 • Извештај за сметководствена конзола за раководителите на сметководствените бироа.
 • Можност за параметризација на брзи картица прегледи на претпријатија/бази и задачи на корисници.
КАДРИ (Hera)
 • Зголемување на брзината кај исписи на плата и припремени пресметки на плата.
 • Зголемување на брзината  при изработка на патни налози.
 • Зголемување на брзината кај извоз на списокот на вработени, на кои ќе им истечат здравствените прегледи.
 • Можност за поголем избор по критериумите Професија, Адреса, Кредитор, Банка, Раководител,…
 • Клуч на поделба кај пресметка на плата.
 • Увоз на одсутност од Excel во PANTHEON.
 • Контрола при увоз од Excel.
 • Евиденција на вработените со слика.
 • Прикази на сите исплати/уплати преглед на избран период.
 • Додаден модул за подобро водење работа во смена.
 • Праќање на исписи и образци во Документација (годишни одлуки, платни листи,…).
ДЕЛОВНА АНАЛИТИКА (Zeus)
 • Зголемување на брзината на процесирање OLAP коцки.
 • Зголемување на брзината на >>ротација низ<< (drillthrough) и брз пристап до изворните податоци.
 • Брз увоз на податоци во шифрарникот на елементи на надзорна плоча.
 • Замена на OWC компоненти за помоќени и помодерени  – DevExpress пивот табели и графици.
 • Ново мени (самостојни мени подесувања) за аналитика ZEUS.
 • Авторизации на видови документи за планирање, можност за копирање на плански податоци помеѓу различни видови документи.
 • И уште многу други подобрувања и оптимизации.
Personalna mapa, Izdani računi, Knjiženje
Veleprodaja

НОВОСТИ ВО НАДОГРАДБИ ДО 07.06.2016

PANTHEON ОПШТО
 • Логичен редизајн на образците за попрегледен внес на податоците.
 • Подобрување на сите исписи, пречатење и позадини.
 • Подобрвање на интерфејс за корисничките прилагодени исписи.
 • Хиерархиска организација на шифрарниците (оддели, носители на трошоци, класификации) во ME и MF верзии.
 • Широка поддршка за ПОС периферни уреди.
 • Модернизиран кориснички интерфејс, прилагоден на новиот систем (Windows10) и направен за употреба на таблет.
МАТЕРИЈАЛНО (Hermes)
 • Брза работа со додавање на документи. Истовремено ќе се преместуваат извештаите во табела >>Статистика<< на крај на додавањата и нема повеќе да пресметува при самото додавање.
 • Автоматски внес на нов идент во шифрарникот при внес на документи.
 • Цврсти резервации на артиклите со одре ден сериски број и производни варијанти.
ФИНАНСИИ (Demeter)
 • Припрема на предлози за извештаи за финансиски институции (банки) и можност за пренос на истите предлози преку вебсериси.
 • Извози/Увози по стандардот XBRL.
 • Поголема автоматизација на постапките при продажба на основни средства.
КАДРИ (Hera)
 • Подобрување на брзината во патните налози.
 • Избор на работници или шифри во цел заплаќање на вирмани.
 • Волшебник за размножување на кредити/одбитоци.
 • Брза работа и подобрување на гантограми.
 • Скенирање на потписи на исписите од кадри, плата и патни налози.
 • Праќање образец и исписи во Документација.
БИЗНИС АНАЛИТИКА (Zeus)
 • Подобрување на надзорни плочи
  • Нов вид на елементи Форум / Новости / Видео Снимки
  • Нов вид на елементи ToDo
  • Нова надзорна плоча Преглед на продажба
 • Брза работа и подобрување за OLAP анализа за едукација на корисниците со основно познавање на PANTHEON
  • Паѓачко мени за услови и алатки
  • Можност за поставки на бројни формати во пивот табели (децимални, …)
  • Проширување на димензијата Купувачи во анализата на продажба на ниво Место
  • Нова димензија на Тип на субјект во анализата бруто биланс
 • Подобрување на планирање
  • Замрзнување на насловните чекори на позиција и назив на позиција при одење лево-десно
  • Функционалност transpose (замена на редови и колони) во панелот Анализа
  • Волшебник за планирање на продажба на основа на нарачка
 • Замена на компоненти за пивот табели во Ad-hoc анализите со оние што имаат поголем капацитет.

Сакате нови информации за PANTHEON X?

Пријавете се за билтени и совети како да се работи брзо и ефикасно со PANTHEON X.

X