За програмата PANTHEON Сертифициран Сметководител

Сертифициран PANTHEON сметководител е комплетно едуциран сметководител за PANTHEON програм, кој ги има сите валидни сертификати со назив >>Сертифициран Сметкводител PANTHEON<<. Со овој сертификат сметководителот е спремен за водење PANTHEON сметководство.
Програмот е припремен во соработка со искусни PANTHEON советници од Словенија и Македонија и прегледан е од страна на експерти од модулот Финансии.

Добиениот сертификат Ви овозможува:

  • доказ и потврда за PANTHEON знаење на вашиот претпоставен,
  • поголема конкуретност на пазарот на труд,
  • гаранција за квалитетно водење на деловните задачи со PANTHEON.
Certificirani računovodja PANTHEON

Задоволни учесници на програмата

Повеќе информации

За детална едукативна програма, сертифицирање на сметководителите, побарајте на 02 3079 231 или пишете на info@datalab.com.mk.

X