Преглед на работењето на вашата Работна единица

Во напредната верзија на PANTHEON (од МЕ лиценца па нагоре) вградена е деловна аналитика, која овозможува преглед на работењето на сите нивоа на претпријатието. Така раковдството секогаш има преглед над работењето и повеќе не е потребно клучните информации да се бараат на различни места. Информациите и анализите можеме да ги извезуваме во MS Excel или по епошта.

Прегледот на работењето можеме да го прилагодиме по потребите на вработените. Податоците можеме да ги прикажеме во едноставен или специфичен облик. Бизнис аналитика е веќе интегрирана во PANTHEON и не бара никакви прилагодувања или програмирање. Претходно интегрирање со централниот систем истовремено значи пониски цени помали трошоци за оддржување.

Пример прикажување на директорски податоци:

  • Преглед на работеното по проекти,
  • Колку пари има на сметка,
  • Побрувања и обврски,
  • По кои сегменти се проектите,
  • Месечни резултати на работењето,
  • Пресметки по обврски и побарувања.

Директорот ги гледа само, оние податоци кои за него се значајни, деталите се препуштени на оперативните вработени за поддршка.

Analize

 

Анализи

ZEUS анализата е наменета како за неспецифичните корисници, за кои е наменет начинот на работи >>повлечи и пушти<<, така и за специфичните корисници. Тие се засноваат на ротациони табели и графикони, кои пружаат функции како што се вертикална ротација, филтрирање, средна ротација (врска на шифрарници и изворни документи) индекси, снимање, извози во MS Excel и тн. 

Содржина

Poslovna poročila

 

Работни извештаи

При развојот на извештаите на прво место на корисникот му овозможуваме што е можно поедноставна употреба. Поради тоа развивме постапка >>Извештаи во четири чекори<<. Како што и самото име кажува, со ZEUS извештаите е можно однапред припремени облици на извештаи и неколку додатни поставки, да креираме произволен извештај во четири едноставни чекори. Секако, секој извештај искреиран може да се испише, сними, извезе во Excel  итн. Извештаите може да бидат табеларни, како и графички.

Содржина

Nadzorne plošče

 

Контролни табли

Контролните табли се наменети за менаџментот, аналитичарите и сите оние, кои имаат потреба од алатки за преглед на процесите во претпријатието. Контролните табли се многу едноставни за употреба и овозможуваат уредување на функциите на поединците. На тој начин, системот е прилагоден на потребите на директорите, за прикажување само на клучните показатели и податоци, а деталите се препуштени на оперативните вработени за поддршка. Корисниците може да направат произволен број на контролни табли, на располагање имаат и предефинирани контролни табли. Припремени се различни параметри, формули и начини на прикажување на работата на претпријатието, така што е потребно истите само да се пополнат со податоци. На тој начин не е повеќе потребно да се бараат клучни информации на различни локации. PANTHEON контролни табли ќе ги побара наместо вас и уредно обликувани ќе Ви ги прикаже на екрен или прати на епошта.

Содржина

Načrtovanje

 

Планирање

Желбите на корисниците за едноставна употреба не ги заборавивме ни при развој на Планирањето. Планирањето е овозможено за подрачјето на продажба, плата, нарачки и финансии; за произволен временски период и по произволни параметри (субјекти, држави, иденти, класификации, одделенија…). Планирани податоци со помош на индекси, разлики и кумулатива корисникот може брзо да ги споредува реализираните податоци. Освен наведеното, ZEUS планирање се одликува и со напредни алатки, како што е Генератор на план, кој на основа претходните реализации и проценти зголемувања/намалувња се планира автоматски. 

Суштински детали

Побарајте не на 02 3079 231

Побарајте ги нашите вработени и заедно одберете го најдоброто решение за оптимизација на деловните процеси во вашето претпријатие!

info@datalab.com.mk
X