Работа во согласност со законодавството

ERP систем е жив организам, кој мора да се менува и прилагодува. Само промените во законодавството бараат непрестаното обновување на програмската опрема.
Osveževanje programa PANTHEON Enterprise

Од овие причини, програмот потребно е да се надоградува (освежува) со нови верзии. Освежувањето на PANTHEON се прави преку интернет, се освежува наjмалку еднаш во три месеци, доколку се на располагање нови верзии на програмската опрема со поправките, промените, подобрувањата. Во случај на значајни промени во законодавството (на пример: промена на пресметка на ДДВ, воведување на фискализација) програмот се ажурира секој ден. За да биде надоградбата побезболна за корисникот, целосната постапка на надоградба е автоматскa и се врши преку интернет. Вашите податоци во текот на надоградбата се обезбедени и сигурни!

Стручниот кадар во Даталаб развој се грижи за подобрувањата во програмот и развојот на законските промени, ќерките претпријатија во склад со промените, го надоградуваат програмот и го преведуваат на локалниот јазик. На овој начин програмот е секогаш ажуриран.

Договор за надоградба

Системот PANTHEON е потребно да се надоградува на најнова верзија. На надоградба имате право со договор за надоградба (освежување на програмот).

Побарајте не на 02 3079 231

Побарајте ги нашите вработени и заедно одберете го најдоброто решение за оптимизација на деловните процеси во вашето претпријатије!

X