Управување со производствените единици – PANTHEON МТ

Брзиот проток на информации и прегледното водење на документација се од витално значење за секое претпријатије. Многу производствени претпријатија имаат потешкотии пред се на релација производствен погон – производствени ќелии, каде што треба да се документира работата. Оваа документација често е во хартиена форма ги има следниве недостатоци: не е пргледна, има голема можност за внес на грешки, сметководствените трошоци се поради двојните внесови поголеми.

За преминување на овие проблеми ја развивме PANTHEON Manufacture Terminal-лиценца, која ги елиминира сите непријатности на класичните хартиени документации. PANTHEON MT воведува електронска документација во производните ќелии, и на тој начин го подобрува преносот на информации, смалување на можноста за грешки од човечки фактор и овозможува директна врска на документите со сметководството, директорот и другите одделенија.

PANTHEON Manufacture Terminal (MT)

PANTHEON Manufacturing Terminal ги содржи следните функционалности:

  • Издавање на материјали, внес наматеријали, преглед на материјалните делови на нормативите во работните налози, преглед на внесените потрошени материјали во работните налози,
  • Внес на завршената работа, внес на работа, преглед на операциите на производствените нормативи во работните налози, преглед на впишаните потрошени материјали на определен работен налог,
  • Внес на завршената работа по работници, прием на производи, преглед на приемите на работните налози,
  • Формулар за регистрација на работниците на секоја операција и автоматскиот пренос на работните налози.
 Со тоа што лиценцата MT е наменета исклучиво за електронска документација, во склад со тоа има и цена што одговара. Лиценцирањето со MT лиценца е можно само за корисници, кои имаат MF лиценци.

Како да започнете со користење на PANTHEON Производство?

Побарајте не

Обратете се на нашите консултанти на број 02 3079 231 или пратете епошта на info@datalab.com.mk

Испробајте го програмот

Пополнете го образецот и почнете со користење на ДЕМО верзија, која покасно може да биде надградена.

Пријавете се на обука

Проверете го списокот на обуки, што за производни претпријатија ги организира Даталаб Академија.

Побарајте не на 02 3079 231

Обратете се на нашите консултанти и заедно одберете го правото решение за оптимизација на вашите деловни процеси во вашето претпријатие!

X