Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri

Вклучено во лиценците

ME
GE
MF

Бизнис интелегенција – контролни табли по мерка

Контролните табли се наменети за менаџментот, аналитичарите и сите останати, кои посакуваат алатка за преглед на процесите во претпријатието. Контролните табли се неверојатно едноставни за употреба и овозможуваат поединечно уредување на функциите. Така системот е прилагоден за потребите на директорите, каде му се прикажани само клучните показатели и податоци, на аналитичарите и на одговорните за финансии. Корисниците можат лесно да си подесат посакуван број на контролни табли, додека на располагање имаат и предифинирани контролни табли. Во истите се поставени различни параметри, формули и начини на прикажување на работењето на претпријатието, така што единствено преостанува да се пополнат податоците со што ќе се овозможи преглед на работењето. На тој начин клучните информации нема повеќе да биде потребно да ги барате на најразлични локации, да ги препишувате, копирате или соединувате на заеднички документи.

 

Содржина
 • прикази во облик на графици, табели, колони, кружни табели, кружни графици како со помош на ARES во облик на мапа Google Maps
 • предефинирани контролни табли
 • едноставно креирање >>по мерка<< на контролните табли
 • приказ на OLAP или SQL податоци
 • неколку предефинирани контролни табли:
  • Економичност на работењето
  • Ликвидност на претпријатието
  • Задолженост на претпријатието
  • Рентабилност на претпријатието
  • Активност на претпријатието
  • Систем на идникатори – Модел Zmijewskeg
  • Систем на идникатори – Модел Chesserj
  • Систем на индикатори – Quicktest Kralic
  • Систем на индикатори – Altman Z-score
  • Брз преглед на индикаторите на работењето
X