Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče

Вклучено во лиценците

SE
ME
GE
MF

Бизнис интелегенција – предефинирани контролни табли

Контролните табли се наменети за менаџментот, аналитичарите и сите останати, кои посакуваат алатка за преглед на процесите во претпријатието. Корисниците имаат на располагање предефинирани контролни табли, во кои се поставени различни параметри, формули и начини на прикажување на работењето на претпријатието, така што потребно е само да бидат пополнети со податоци со што ќе бидат во комплетна функција. Така клучните информации нема да биде повеќе потребно да се бараат на различни локации, да се препишуваат, копираат и соединуваат во заеднички документи.

 

Содржина
 • прикази во облик на графици, табели, колони, кружни табели, кружни графици како со помош на ARES во облик на мапа Google Maps
 • неколку предефинирани контролни табли:
  • Економичност на работењето
  • Ликвидност на претпријатието
  • Задолженост на претпријатието
  • Рентабилност на претпријатието
  • Активност на претпријатието
  • Систем на идникатори – Модел Zmijewskeg
  • Систем на идникатори – Модел Chesserj
  • Систем на индикатори – Quicktest Kralic
  • Систем на индикатори – Altman Z-score
  • Брз преглед на индикаторите на работењето
X