Blagajniško poslovanje

Вклучено во лиценците

LX
LT
RE
SE
ME
GE
MF

Електронско работење

Корисниците на PANTHEON ги користат сите предности, кои ги овозможува електронското работење – на располагање се сите облици на работење за сметководствените сервиси, другите деловни субјекти (претпријатија), бани и државни институции. Таквото работење е брзо и ефикасно, пред се претставува помали трошоци за корисниците.

Електронското работење е интегрирано во деловно-информациониот систем и е достапно на еден клик. Корисниците на пример креираат профактура, бираат клик за “извоз во PDF”, потоа преку програмот ги испраќаат на своите купувачи/партнери. Возможна е и електронско испраќање на образци за државата (ДДВ, ППД-ГИ итн).

Во последниве години пропорционално се зголемува популарноста на веб трговијата и останатите алатки. За овие дејности PANTHEON е одличен избор – голем број на партнерски претпријатија нудат сопствени или претставнички решенија за веб технологија, со серверско поврзување со деловно-информационите системи. Доказ за добрата работа се бројните претпријатија, кои го користат PANTHEON како back-end решение на своите трговски веб страни, аптеки, итн.

Содржина

  • автоматски извоз на профактури, понуди и сметки во PDF форма и испраќање по е-пошта
  • скенирање на сметки и испраќање до сметководствените сервиси
  • електронско архивирање на документи
  • можност за извоз на податоци во MS Word, MS Excel и PDF
  • електронско испраќање на образци (ДДВ, доходи, извештаи за банки, итн)
  • Поддршка за работење eСлог (нарачки на купувачи, добавувачи, понуди, потврда на понуди, издадени и примени сметки, одобрение/задолжение, повратници)
  • едноставна интеграција со различни е-портали (е-трговија, интранет портали)

Повеќе информации

X