Blagajniško poslovanje

Вклучено во лиценците

LX
LT
RE
SE
ME
GE
MF

Нарачки на купувачи и добавувачи

Во модулот на Нарачки креираме примени нарачки, понуди или профактури до купувачи испратени нарачки, профактури или примени пресметки од добавувачи. Нарачките се составени со статуси, при што можеме да следуне целосен животен тек на нарачките.

Отпремната листа во голема мера го поедноставува работењето со поголемите магацини, зачувува и нуди можност за >>цврсти резервации<< – издавање на материјали на точно планираниот купувач. CRM механизам, кој понудува поврзување на развојните претпријатија, ни овозможува пристап до сите документации, поврзани со купувачите.

Нарачките се добра основа за фактурирање и издавање на производи како и работни налози за производство. Со функционални и едноставни алатки нарачките до купувачите и добавувачите на еднотавен начин без дополнителни впишувања на податоци креираме фактуза за прием или фактура за издавање на производи, исто така преку нарачките до купувачи креираме и работни налози за производство.

На основа на сигналните залихи (минимални или оптимални) или нарачките на купувачи, програмот, со почитување на рокот за доставување, самостојно генерира автоматски нарачки до добавувачи. Неодамна е поставено, неопремените нарачки да останат валидни. Многу корисен е и прегледот за издавање, каде за секоја позиција од нарачките ја гледаме динамиката на нивното доставување. Креирање на нарачки до купувачи исто тако ги поврззуваме со интернет трговија и B2B или B2C процеси.

Нарачки до купувачи

 • Неограничен број на типови на документи како нарачки до купувачи (на пример понуда, профактура итн)
 • Можност за поставување на двајца партнери на еден документ (купувач, приемач)
 • Едноставен преглед на моментална залиха
 • Едноставен преглед во финансиската состојба на купувачите
 • Можност за додавање на опциони производи (алтернативни производи со доплата)
 • Подготовка на спецификации на составни материјали средства и нарачки
 • Испис на нарачки на повеќе јазици (на прмер словенечки, англиски, хрватски итн), облици на исписите се комплетно прилагодливи
 • Можност за додавање на напомена на нарачка и на поединечни позиции
 • Опис на позициите на понудата непосредно од шифрарниците
 • Додавање нарачки на нарачка
 • Можност за меки и цврсти резервации
 • Можност за поединечна достава
 • Можност за резервација на нарачки

Нарачки до добавувачи

 • Повеќе типови на нарачки до добавувачи (на пример домашни, странски, комисиони)
 • Креирање на нарачки до добавувачи од нарачки на купувачи
 • Креирање нарачки до добавувачи од податоци за залиха (минимала и оптимална)
 • Креирање сумарни нарачки до добавувачи за повеќе нарачки до купувачи
 • Испис во облик на нарачка на повеќе јазици
 • Овозможно поединечна достава
 • Пресметка на нарачки
 • Преглед на нарачаното и недоставеното на страна на купувачите и добавувачите
 • Преглед на материјалните потреби
 • Анализа на побарувачката

Пресметка на нарачки

 • Преглед на нарачаното и сеуште недоставеното на страната на купувачите и добавувачите
 • Преглед на материјалните потреби
 • Аналитика на побарувањата
X