Proizvodnja – planiranje

Вклучено во лиценците

MF

Производство – планирање

Основната цел на планирањето е комплетирањето на роковите за изработка како и планирањето за оптимално искористување на производствените ресурси.

PANTHEON MF е програмски организирана, да овозможи различни пристапи на планирањето за различни типови на производство. Од поединечни и малосериски па се до големосериски и множински, процесни производства, по принципот на изработка за познат купувач или изработка на основа на залихи. Соодветни едноставни кај добро структурирани производи и комбинирани процеси на создавање. Функционалноста на процесот на планирање во PANTHEON овозможува планирање на повеќе нивоа, како и парцијално планирање. Фокусот се поставува пред се на среднорочно, оперативно планирање и фино краткорочно терминирање на производството.

Позициите во планот можеме да ги внесеме рачно или со пренос на плански позиции од нарачки на купувачи, или производство од други планови, како и од терминскиот материјален план. Терминското материјално планирање овозможува пресметка на бруто или нето материјални потреби за управување со планот, од почитување на залихите, предвидените работи, при што, зависно од подесувањата, можно е испочитување на дадените термини.

Капацитетот на планирањето овозможува препресметка на потребните капацитети на усовениот план, во согласност со расположливите капацитети на деловни ресурси. Во програмски рамки постојат повеќе панели за различни прегледи на потребните капацитети и расположливи деловни ресурси. Програмот овозможува различни исписи за преглед на оптоварениот капацитет на деловните ресурси за реализација на планот.

X