Архива Е-Новости

Во претпријатието Даталаб припрема електронски PANTHEON Новости, кои се испраќаат на епошта. Се наменети за скоро 4000 кориснци и партнери. Во нив се наоѓаат актуелни информации за активностите на Даталаб и нашите партнери. Истовремено нудиме корисни информации за новостите на подрачјето на деловната информатика.
X