Партнери за продажба и поддршка

Имплементација подразбира низа на значајни активности, кои се изведуваат кај корисниците непосредне по купување на соодветната верзија на PANTHEON. Системот најпрво е потребно да се имплементира, потоа идните корисници треба да се обучат за работа и да се обезбедат активности кои се потребни за оддржување. Имплементацијата ја прави Даталаб или некој од партнерските фирми.

Вовед

Воведување или имплементација е значаен прв чекор. Во оваа фаза се вршат подесувањата на сите параметри, кои ја одредуваат работата на софтверот во рамките на одредено претпријатие. Се активираат модули, кои покриваат одредени деловни процеси и со клучните корисници се дефинираат постапките, кои се потребни за правилно функционирање на софтверот.

Обука

Втор чекор е обуката на корисниците која ја вршат Даталаб или партнерите, кои многу добро го познаваат работењето во PANTHEON како и системот на делување во претпријатието и на крај многу добро знаат што треба да им биде пренесено на крајните корисници. Пренесувањето на знаење до корисниците е од многу големо значење поради тоа што на тој начин се постигнува искористување на сите предности, што ги нуди PANTHEON.

Оддржување

Последна активност е оддржување на системот. Некои работи се изведуваат преку интернет додека одредени се изведуваат на терен. Услугата оддржување на системот корисникот ја договара со партнерот или со Даталаб и ги дефинира меѓусебните права и обврски во соодветниот договор.

Партнери

incom_logo Incom ERP Струмица
Контакт: Ѓорѓи Николов info@incom.mk
Тел. 070/ 253 231
 2_web_centar_logo  Web Centar
Локација: Кавадарци
Контакт: Зоран Милков
тел: 071/ 200 433, zoran.milkov@webcentar.com.mk

Сакате да станете партнер?

Доколку сакате повеќе информации за нашата партнерска програма побарајте не на телефон 02 3079 231 или на епошта.

X