Партнери

Висококвалитетната поддршка за PANTHEON и употребата на PANTHEON од страна на голем број корисници е пред се и најважна заслуга на нашата партнерска мрежа. Партнерските компании спроведуваат бројни активности на крајниот корисник – од сложени имплементации, поддршка и обука до развој на вертикални решенија.