Поврзете ги вашите податоци и информации во еден систем

PANTHEON веб услуга (API)

Поврзете го PANTHEON со надворешни апликации и овозможете подобра интеграција на сите деловни процеси, побрз проток на информации и подобрена ефикасност на компанијата. Софтверскиот интерфејс PANTHEON обезбедува ажурирање на податоците во реално време и синхронизација помеѓу различни системски решенија.