РАБОТЕТЕ ПОБРЗО, ПОФЛЕКСИБИЛНО И ПОЛЕСНО

еДокументација

еДокументација претставува складиште на целата документација што ја користи компанијата. Во документацијата ја чуваме појдовната и дојдовната пошта, сите сметководствени документи (извештаи, заклучоци од години, потсетници ..), комерцијална документација (договори, анекси ..), техничка документација (упатства за употреба, гаранции ..), накратко сите документи кои ги имаме на располагале, дали во папки или во форма на хартија.