БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како до успешно следење на производството?

Ефикасните производствени процедури, можат значително да ја подобрат продуктивноста и мерливоста во производствениот процес. Менаџирањето на тимовите за производство, нормирањето и исплатата на остварениот норматив, решавањето на тесните грла во производството, како и администрирањето на залихите се големи предизвици за овие компании.

Дигиталната трансформација целосно го менува начинот на кој функционира бизнисот и претставува неопходен процес, кој ќе придонесе за зголемување на профитабилноста и продуктивноста на компаниите.

Најчесто компаниите се карактеризираат со:

  • следливост во производствениот процес
  • полесно извршување на комплексни процеси
  • елиминирање на грешките и дуплиот внес на податоци
  • транспарентен тек на информации
  • реална производна цена
  • подобрена организација во производството
  • максимизирање на расположивите ресурси (машини, луѓе, суровини, алати)…

Тргнувајќи од овие позиции, се доаѓа до потребата за користење на деловен систем, кој може производствените процеси да ги дигитализира, администрира, контролира, но и да информира за сите значајни параметри. Тимот на Даталаб во изминатите години, успешно реализираше повеќе проекти во компании кои се во производствената индустрија и се стекна со одлични искуства и референци во оваа индустрија.

Превземете го видеото од одржаниот онлајн вебинар и дознајте како до успешно следење на производствениот процес.
Доколку имате дополнителни прашања, слободно побарајте ги нашите консултанти на 02 3079 231 или пишете ни info@datalab.com.mk.

 

X