БЕСПЛАТЕН ОНЛАЈН ВЕБИНАР

Како до успешно следење на производството?

Производствената индустрија ангажира по правило голем број на работници, кои изведуваат голем број на различни операции. Менаџирањето на тимовите за производство, нормирањето и исплатата на остварениот норматив, решавањето на тесните грла во производството, како и администрирањето на залихите се големи предизвици за овие компании.

Дигиталната трансформација целосно го менува начинот на кој функционира бизнисот и претставува неопходен процес, кој ќе придонесе за зголемување на профитабилноста и продуктивноста на компаниите.

Најчесто компаниите од текстилната индустрија се карактеризираат со:

  • Менаџирање на залихите по варијанта (шара, боја ) и следливост на истите во готов производ
  • Голем број на финални продукти од една шаржа
  • Голем број на вработени вклучени во процесот на производство, при што е неопходно да се знае секој вработен кој учествувал во некоја производствена операција
  • Бројот на операции
  • Наградувањето на вработените според остварениот норматив е стандард во индустријата

Тргнувајќи од овие позиции, се доаѓа до потребата за користење на деловен систем, кој може производствените процеси да ги дигитализира, администрира, контролира, но и да информира за сите значајни параметри. Тимот на Даталаб во изминатите години, успешно реализираше повеќе проекти во компании кои се во производствената индустрија и се стекна со одлични искуства и референци во оваа индустрија.

Контролниот процес во фабриките од производствената индустрија, овозможува рана детекција на тесните грла, недостаток од суровините или дефинира потреба за ре-терминирање на работните налози согласно состојбите во производството. Контролата овозможува и анализа / споредба помеѓу планираните и реалните трошоци за производство, а со тоа и пресметка на реалниот трошок за производство. Секако, контролниот процес овозможува и следење на вработените и нивното остварување на нормативите, па со тоа и нивно наградување согласно резултатите.

Превземете го видеото од одржаниот онлајн семинар и дознајте како до успешно следење на производствениот процес. Доколку имате дополнителни прашања, слободно побарајте ги нашите консултанти на 02 3079 231 или пишете ни info@datalab.com.mk.

X