PANTHEON ЕДУКАЦИЈА

PANTHEON Знаење – достапно 24/7

Во духот на КОВИД-19, можете да го подобрите знаењето во PANTHEON преку интернет кое ви е на располагање 24/7. Каталогот на видеа ги содржи најважните материјали за PANTHEON што ќе ви бидат достапни од било кое место, во било кое време и од било кој уред.