PANTHEON Manufacture

Откријте ги потенцијалите на вашите податоци

PANTHEON Производство е деловно информационен систем  за производствени претпријатија, кои вложуваат во стабилност, напредни функционалности и прилагодување на системот. Широкиот избор на функционалности овозможува, системот да биде управуван од сите во претпријатието, од сопствениците до набавка и сметководство, освен тоа може да ги искористите сите предности на бизнис интелигенцијата (контролни табли, аналитики, извештаи, планирање).

Едноставно производство

PANTHEON ги поддржува сите процеси на едноставно производство како и производство со планирање и терминирање. Програмскиот прозор Обработка на работни налози е првиот прозор за следење на производството, во кој се наоѓа и спецификацијата од работните налози.

Производство со планирање и терминирање

Терминирањето во PANTHEON MF е најдеталниот план на работа во производството за одреден временски период. Така со помош на терминското планирање на производството детално го одредуваме распоредот на работата и редоследот на работните операции во однос на поединечните ресурси и потребните алатки. На основа на идентите и останатите ограничувања, кои се поврзани со одредени иденти, ги определуваме почетните и крајните термини на поединечните работни операции, кои програмот ги црпи од дадените нормативи.

Управување со производните единици

PANTHEON MT овозможува подобар пренос на информациите, ги смалува можностите за грешки од вработените и овозможува директна врска на документите со сметководството, директорот и другите одделенија.

Предкалкулација, посткалкулација и анализи на работењето

Со предкалкулацијата, одредуваме определена цена на производите, кои ги изработуваме и составуваме во производниот процес, во однос на податоците од основните нормативи, каде се одредени количините на предвидените непосредни трошења на матријали и работи.

На почетокот го прилагодивме материјалниот дел од работењето, кој ни овозможува потполно следење на материјалите, прегледот на залиха и резервациите на материјали. Управуваме со сите процеси: од калкулација, понуди, нарачки, исписи, исписи на работна документација, материјално работење, фактурирање, финансиско работење и кадри.

Ниро Стил д.о.о.

Во системот PANTHEON Производство се вклучени сите основни и напредни функционалности од системот PANTHEON Претпријатие.  Преглед на основни функционалности (SE) Преглед на основни функционалности (ME)

Секогаш во согласност со законодавството

PANTHEON редовно се прилагодува – освежува во согласност со промените во законодавството (плати, данок на доход, ДДВ и тн). Освежувањето се врши при сите значајни промени во законодавството. Сите промени со помош на интернет автоматски се пренесуваат до корисникот – брзо и едноставно.

Работење во странство

PANTHEON е достапен во различни законодавни и јазички локализации – претпријатијата така работат во согласност со законите на другите држави, и за потребите на работниците од другите држави, PANTHEON е преведен на локалниот јазик. Планирањето и контролата на група претпријатија се конечно достапни.

Добар преглед над работењето

Во напредните верзии на PANTHEON вградена е моќна деловна аналитика, која овозможува преглед на работењето на сите нивоа на претпријатието. Управата може во секој момент да врши преглед на клучни показатели за работењето на претпријатието.

Додатни вертикални решенија

Поради специфичните потреби на корисниците PANTHEON, на располагање се голем број вертикални решенија, развиени од страна на Даталаб и независни партнерски претпријатија. Така корисниците ќе може да вметнуваат нови и да го дополнуваат својот PANTHEON со специфични решенија.

Без вложување во инфраструктура

PANTHEON Производствто исто така можете да го користите без да вложувате во инфраструктура, оддржување и имплементација. Во случај на претплата на PANTHEON Хост на корисникот му е потребен само еден компјутер и интернет врска, програмот така станува алатка, која ја приклучуваш, користиш и плаќаш по употреба. Таквата употреба е исто така многу и пред се сигурна и безбедна.

Како да започнете да користите PANTHEON Производство?

Контактирајте не

Побарајте ги нашите консултанти на број 02 3079 231 или пратете прашање на: info@datalab.com.mk.

Испробајте го програмот

Пополнете го образецот и започнете со користење на ДЕМО верзија, која потоа може да биде надоградена.

Пријавете се на обуки

Проверете го списокот на обуки, кој се организира за почетници од страна на Даталаб Академија.

Цени на програмската опрема PANTHEON Производство

Наем на PANTHEON (Хостинг)

Податоците, кои ги впишувате во пограмот PANTHEON (фактури, залихи, сметководство, плати, и тн) се чуваат во база на податоци, која обично се наоѓа на наменски компјутер, односно сервер. Серверот е секогаш активен, така што податоците се секогаш достапни, освен тоа на серверот се наоѓаат соодветни мерки на заштита, со што би се спречило губење на податоците, пред се креирање на сигурносна копија како и физичка и програмска заштита. PANTHEON Хостинг плаќате во склоп на месечен наем и вклучува употреба на програмот, законски промени, архивирање на податоци и закуп на простор.

Повеќе за PANTHEON Хостинг

Купување на PANTHEON

Доколку се одлучите за купување на програмот, и истиот е инсталиран на вашиот компјутер/сервер во тој случај сами се грижите за редовна надоградба на програмот на нова верзија (законски промени и нови функционалноси) како и архивирање на податоците. Плаќате единечен износ само еден пат, програмот преоѓа во ваша сопственост, додека еднаш годишно ви се пресметува рата за освежување на програмот.

Побарајте 02 3079 231

Обратете се на нашите консултанти и заедно ќе го одберете најдоброто решение за оптимизација на деловните процеси во вашето претпријатие!

X