Автоматизација, вештачка интелигенција и иднината на сметководството

2 Јан 2024

Да ги поедноставиме процесите, да работиме автоматизирано!

Во денешното деловно опкружување кое брзо се менува, дигитализацијата стана клучен фактор за успех на компаниите во сите индустрии. Овој тренд се однесува и на сметководството. Дигитализацијата на сметководствените процеси носи многу предности и подобрувања кои можат значително да влијаат на ефикасноста, кредибилитетот и перформансите на компанијата. Да го замислиме работниот ден на еден сметководител во иднината…

Да ја замислиме иднината…

Во светлината на светлечкиот екран, сметководителот, пред кристално чистата стаклена површина на неговиот холографски монитор, ја започнува својата секојдневна мисија во дигиталната средина. Неговото патување започнува со притискање на виртуелни копчиња, активирајќи низа алгоритамски рутини кои го обземаат целиот систем.

Во тој свет на вештачка интелигенција, софтверските алгоритми ги распоредуваат податоците во корисни информации како најубавата симфонија. Сметководителот не започнува само со рутинско книговодство, туку се нурнува во океанот од информации, обликувајќи ги тековите на податоци со помош на вештачка интелигенција научена од машина. Тој манипулира со безгранични дигитални записи, вртејќи ги страниците на виртуелните финансиски извештаи како ракописи на некоја античка библиотека.

Рацете летаат преку виртуелната тастатура и ги зграпчуваат дигиталните финансиски показатели што поминуваат низ холографскиот екран како аналитички вител од бројки. Со помош на вештачката интелигенција, таа ги разгледува сликите од билансот на состојба и билансот на успех, потопувајќи се во светот на математичките модели со софистицирани алгоритми кои откриваат скриени трендови и потенцијални ризици.

Со способноста за интеракција со дигитални субјекти и софтверски агенти, сметководителот станува посредник помеѓу човечкиот свет и доменот на вештачката интелигенција. Преку оваа дигитална симфонија, тој наоѓа хармонија помеѓу сложените алгоритми и основните деловни потреби, трансформирајќи ги нумеричките податоци во визии за идните деловни стратегии.

На крајот од работниот ден, додека светлата на виртуелната реалност полека се затемнуваат, сметководителот се враќа во реалниот свет, оставајќи ја зад себе дигиталната матрица што ја обликувал во текот на денот. Својата мисија ја завршува со затворање на виртуелните книги, подготвувајќи се за нов ден на авантури во овој недофатлив свет на сметководството во ерата на вештачката интелигенција.

Доменот на реалноста

Како да дојдеме до сликата опишана погоре? Како да избегнеме грешки во внесувањето податоци, печатни грешки, потенцијални (ненамерни!) грешки предизвикани од човечкиот фактор? Како да се зголеми ефикасноста и продуктивноста на поединечни сметководители, сметководствени агенции? Колку човечки труд може да се заштеди и да се ослободи за анализа и идентификација на деловните трендови и ризици? Ова се прашањата на кои размислуваме кога размислуваме за развојот на PANTHEON за сметководители и за нашата заедничка иднина.

Иднината на сметководството носи револуција која ќе се одрази во сеопфатна автоматизација, прогресивен електронски бизнис и сеприсутна интеграција на вештачката интелигенција (ВИ). Овој амалгам на технологии не само што ќе го промени начинот на извршување на сметководствените функции, туку и значително ќе ги подобри капацитетите и аналитичките способности на сметководителите.

Автоматизација

За почеток, сите податоци треба да бидат на едно место. Податоците треба да бидат дигитални или дигитализирани (DMS). Сите податоци и документи треба да се управуваат електронски преку едноставни, дефинирани и управувани деловни процеси (eПроцеси). Само по овој редослед можеме да преминеме на автоматизација.

Автоматизацијата ќе преземе монотони и рутински задачи како што се објавување трансакции, поставување документи по електронски пат, намалување на ризикот од човечка грешка и ослободување ресурси за анализа, идентификација и предвидување на деловните трендови. Електронскиот бизнис ќе овозможи не само побрза, туку и потранспарентна размена на податоци меѓу деловните субјекти. Преминот кон електронски бизнис ќе овозможи подобри механизми за следење и евидентирање на финансиските трансакции, со што ќе се подобри ефикасноста и точноста на целиот сметководствен процес. Предефинираните, повторувачки електронски процеси кои можат лесно да се контролираат преку Pantheon им овозможуваат на корисниците да ги препуштат сите монотони и рутински операции на компјутерите.

Преку сеопфатна електронска документација поврзана со информацискиот систем, релевантните информации во оригинална форма може да бидат достапни за секого. Оваа форма може да биде дигитален документ или верна слика, т.е. скениран документ од оригиналниот документ.

Автоматизацијата на процесите во сметководството претставува клучна еволуција која го трансформира начинот на кој се извршуваат работните места во оваа област. Во согласност со зголемениот технолошки напредок, сметководствените функции стануваат се повеќе и повеќе ориентирани кон автоматизација со цел да се зголеми ефикасноста, точноста и оптимизацијата на ресурсите.

Еден од клучните аспекти на автоматизацијата на сметководството е имплементацијата на софтверски алатки за автоматизација на процесите. Овие алатки овозможуваат автоматизација на рутинските задачи како што се објавување трансакции, обработка на фактури, генерирање извештаи и следење на финансиските текови. Преку употребата на софтверски решенија базирани на вештачка интелигенција и машинско учење, сметководствените процеси ќе бидат побрзи, попрецизни и помалку подложни на човечка грешка.

Една од клучните придобивки од автоматизирањето на сметководствените процеси е ослободувањето на времето на вработените од рутинските задачи. Ова им овозможува на сметководителите да се фокусираат на анализа на податоци, донесување стратешки одлуки и доставување вредност преку подлабоко разбирање на финансиските информации. Наместо да трошат време на рачни задачи, вработените можат да ги користат своите вештини и експертиза за да обезбедат додадена вредност на компанијата.

Исто така, автоматизацијата на сметководствените процеси доведува до зголемување на точноста и намалување на ризикот од грешки. Деловните програми кои користат технологии како оптичко препознавање знаци (OCR) овозможуваат брза анализа и препознавање на информациите од документите, намалувајќи ја можноста за човечка грешка при внесување податоци.

Сепак, важно е да се истакне дека автоматизацијата на процесот бара внимателно планирање и имплементација. Бизнисите треба да бидат внимателни при изборот на софтверски решенија, приспособување на системи и обука на вработените за да се осигураат дека процесот на автоматизација е ефикасен и оптимален.

Сите за еден, еден за сите – Сметководствена конзола

Предностите на процесите опишани погоре се очигледни за секоја компанија, но како да ги копирате во сите други компании? Како да им се овозможи на сметководителите да управуваат со бројни бази на податоци за нивните клиенти од едно место? Сликата опишана во воведот може да биде реалност за неколку години со сметководствената конзола, која е составен дел во PANTHEON програмата за сметководители.

Сметководствената конзола овозможува автоматизација на сметководствените процедури, проверка на предупредувањата за грешки и преглед на сработеното. Наменет е за поефикасно работење на сметководствените услуги. Некои од основните функции вклучуваат: преглед на извршената работа во повеќе бази на податоци и пренос на овие податоци на периодично фактурирање. Има и пристап до контролни отпечатоци на главната книга за повеќе бази на податоци на компании на едно место, секојдневно испраќање контролни исписи на адреса на е-пошта, отворање на документи и отпечатоци во други бази на податоци преку кратенки, автоматско објавување на издадени, примени или испратени фактури, поставување на сопствени кратенки за функционалности во програмата, ограничување на пристапот или увид во одредени делови од програмата врз основа на дадени овластувања, извоз на податоци, книги со кодови и извештаи во pdf или excel за понатамошна обработка, креирање приспособени извештаи и анализи како дополнение на многу готови стандардни извештаи.

Не пропуштајте корисни новости и совети

Доколку сакате да добиете новости со корисни бизнис содржини од нашата База на Знаење, Ве молиме пополнете го образецот.

X